Truy cập nội dung luôn

Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư

21/05/2024 14:20    284

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm hơn trong việc ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Cụ thể, UBND thị xã hàng năm đã chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH thị xã bổ sung nguồn vốn để cho vay từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay là 17,5 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thời gian qua đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã, góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế của địa phương. Qua đó, đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn thị xã đã tích cực vào cuộc, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các chính sách tín dụng xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Hàng năm, UBND thị xã đã quan tâm chuyển nguồn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã.

 

 

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững của thị xã; đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 10 năm qua vốn vay đã giúp cho 18 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, với số tiền 733 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng NHCSXH thị xã đang thực hiện đến ngày 30/4/2024 đạt trên 453,3 tỷ đồng, với hơn 8.200 hộ khách hàng đang còn dư nợ. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng 15 xã, phường đều xếp loại tốt; hoạt động nhận ủy thác cho vay của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được nâng lên.

Theo ông Bùi Ngọc Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã tiếp tục tập trung nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là những chương trình tín dụng mới, tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân khi vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đồng thời tích cực phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các hội, đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại địa phương đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian đến./.

Ngân hàng CSXH thị xã