Truy cập nội dung luôn

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

29/05/2024 14:12    55

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Thông báo đăng ký thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Tài liệu đính kèm: TB-401-2024-PLD.pdf

Tin liên quan