Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đảng viên

12/12/2023 13:42    299

Ngày 11/12/2023, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ tổ chức lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đối tượng đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy.

Theo đó, các đảng viên tham gia lớp đã được các báo cáo viên quán triệt, truyền đạt nội dung 04 chuyên đề gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà Nghị quyết đề cập tới.

Theo kế hoạch, Thị ủy Đức Phổ mở ba lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đối tượng đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy vào các ngày 11/12/2023, 14/12/2023 và 15/12/2023; Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức 02 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn các cơ quan, đơn vị, các Trường THPT trên địa bàn thị xã vào các ngày 12/12/2023 và 13/12/2023./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ