Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã

10/11/2023 08:16    430

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã (Quyết định số 1206/QĐ-UBND, Bản đồ điều chỉnh)