Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2845/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Hạng mục: Di dời công trình công cộng. Địa điểm: xã Phổ Cường (đợt 1) 19-09-2023
2 2711/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện xây dựng Công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Địa điểm: Phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ (đợt 5) 08-09-2023
3 2712/UBND V/v đề nghị thẩm định và thẩm định lại bản đồ địa chính để thực hiện xây dựng Công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Địa điểm: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ (đợt 5) 08-09-2023
4 2706/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Địa điểm: xã Phổ Cường 08-09-2023
5 4697/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng mồ mả trên địa bàn thị xã Đức Phổ phục vụ Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 08-09-2023
6 164/TTr-UBND V/v xin phê duyệt giá đất cụ thể của các thửa đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 05-09-2023
7 2674/UBND V/v tổ chức hỗ trợ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 05-09-2023
8 4645/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực công trình: Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ ( đợt 12) 31-08-2023
9 4634/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực công trình: Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ ( đợt 9) 31-08-2023
10 345/BC-UBND V/v tình hình thực hiện công tác tái định cư trên địa bàn thị xã Đức Phổ giai đoạn 2018 - 2022 25-08-2023
11 2584/UBDN V/v xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất để thực hiện dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Địa điểm xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ 25-08-2023
12 155/TTr-UBND V/v xin phê duyệt giá đất cụ thể của các thửa đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 18-08-2023
13 4328/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực công trình: Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ ( đợt 10) 18-08-2023
14 2497/UBND V/v xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất để thực hiện dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Địa điểm xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (đợt 4) 18-08-2023
15 4326/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực công trình: Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ ( điều chỉnh, bổ sung đợt 1 - lần 2) 17-08-2023
16 211/GM-UBND Trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 15-08-2023
17 4134/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Sum thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, dự án Cao tốc Bắc - Nam (phương án đợt 2) 08-08-2023
18 4136/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Thu Tâm thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, dự án Cao tốc Bắc - Nam (phương án đợt 1) 08-08-2023
19 4137/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Thanh Bình, thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, dự án Cao tốc Bắc - Nam (phương án đợt 2) 08-08-2023
20 4138/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Điểu thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, dự án Cao tốc Bắc - Nam (phương án đợt 1) 08-08-2023
21 4139/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Võ Thị Lành thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, dự án Cao tốc Bắc - Nam (phương án đợt 2) 08-08-2023
22 298/BC-UBND Về việc vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn 02 xã: Phổ Nhơn, Phổ Phong, thị xã Đức Phổ 20-07-2023
23 2179/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ (đợt 7 và điều chỉnh đợt 1; 2; 4; 5) 19-07-2023
24 3713/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thự hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (phương án đợt 6 điều chỉnh, bổ sung đợt 1 và đợt 3) 19-07-2023
25 3700/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Văn Thực, thường trú tại phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua phường Phổ Ninh (phương án đợt 7) 19-07-2023
26 3701/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Diện, thường trú tại phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua phường Phổ Ninh (phương án đợt 7) 19-07-2023
27 3702/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Hạnh, thường trú tại phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua phường Phổ Ninh (phương án đợt 7) 19-07-2023
28 3703/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Phan Thị Tuyết, thường trú tại phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua phường Phổ Ninh (phương án đợt 7) 19-07-2023
29 3704/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Năm, thường trú tại phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua phường Phổ Ninh (phương án đợt 7) 19-07-2023
30 3705/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Mai, thường trú tại phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua phường Phổ Ninh (phương án đợt 7) 19-07-2023
Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với hộ dân Phổ Ninh về việc thu hồi đất và đền bù để xây dựng khu tái định cư Đồng Mốc thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với hộ dân Phổ Ninh về việc thu hồi đất và đền bù để xây dựng khu tái định cư Đồng Mốc thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

15:48 06/06/2023

Sáng ngày 06/6/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có buổi đối thoại với hộ ông Võ Thanh Bình ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh để giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.
UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

10:37 12/05/2023

Chiều ngày 11/5/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

13:42 22/03/2023

Chiều ngày 21/3/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: cần sự đồng thuận trong Nhân dân

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: cần sự đồng thuận trong Nhân dân

08:32 14/03/2023

Xác định dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (dự án) là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã quyết liệt, tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này. Tuy nhiên, để dự án đảm bảo tiến độ theo quy định thì điều quan trọng, cốt yếu là sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với các hộ dân phường Phổ Ninh bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với các hộ dân phường Phổ Ninh bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc - Nam

14:08 11/01/2023

Sáng ngày 10/01/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với các hộ dân phường Phổ Ninh có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
UBND thị xã Đức Phổ tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

UBND thị xã Đức Phổ tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

08:13 19/11/2022

Sáng ngày 18/11/2022, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
Phường Nguyễn Nghiêm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phường Nguyễn Nghiêm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

15:48 16/05/2022

Chiều ngày 12/5/2022, UBND Phường Nguyễn Nghiêm phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tổ chức cuộc họp để triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.
Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã

Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã

16:36 28/03/2022

Sáng ngày 25/3/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi làm việc để triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ do đồng chí Vũ Minh Tâm – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, phường có đường cao tốc đi qua.

Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã

Thị xã Đức Phổ họp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã

16:29 14/03/2022

Sáng ngày 14/3/2022, đồng chí Võ Minh Vương - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc để triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.