Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 474/UBND V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc -Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 23-02-2024
2 445/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ, tăng cường trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 21-02-2024
3 31/GM-UBND Dự làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi để tham vấn một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 19-02-2024
4 406/UBND V/v đăng ký làm việc để tham vấn một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 16-02-2024
5 25/GM-HĐND Dự họp bàn, trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua phường Phổ Ninh 15-02-2024
6 411/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong (phương án điều chỉnh đợt 15-lần 1) 01-02-2024
7 33/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông,iai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (đến ngày 31/01/2024) 01-02-2024
8 400/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong (phương án điều chỉnh đợt 6-lần 1) 31-01-2024
9 399/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong (phương án điều chỉnh đợt 8-lần 1) 31-01-2024
10 403/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong (phương án điều chỉnh đợt 05-lần 1) 31-01-2024
11 244/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Lê Văn Tiết để thực hiện công trình Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 24-01-2024
12 19/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã tại trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 22-01-2024
13 16/BC-UBND Về kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025,đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 19-01-2024
14 17/TB-UBND Về việc tổ chức đối thoại đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 19-01-2024
15 165/UBND V/v tham vấn nội dung liên quan đến công tác bố trí, giao đất tái định cư thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoan qua địa bàn xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ 19-01-2024
16 128/UBND V/v ý kiến đối với công tác bố trí tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong 17-01-2024
17 07/GM-UBND Trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 15-01-2024
18 12/BC-UBND Về việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 12-01-2024
19 113/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Nguyễn Nghiêm (phương án điều chỉnh đợt 7) 12-01-2024
20 59/UBND V/v báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong công tác GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua thị xã Đức 09-01-2024
21 8242/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa (đợt 10) 28-12-2023
22 8238/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn (đợt 13) 28-12-2023
23 8211/QĐ-UBND V/v đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ, địa điểm: xã Phổ Nhơn 28-12-2023
24 8159/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Phong (đợt 14) 27-12-2023
25 8195/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) đoạn qua Phổ Hòa (đợt 2) 27-12-2023
26 8066/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường (đợt 16) 26-12-2023
27 8065/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường (đợt 15) 26-12-2023
28 594/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (đến ngày 25/12/2023) 26-12-2023
29 8052/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa (điều chỉnh, bổ sung đợt 5 - lần 10) 25-12-2023
30 8053/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa (đợt 09) 25-12-2023
UBND thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn

UBND thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn

08:27 05/03/2024

Ngày 04/3/2024, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn. Đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì buổi đối thoại.
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: cần sự đồng thuận trong Nhân dân

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: cần sự đồng thuận trong Nhân dân

07:32 05/03/2024

Xác định dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (dự án) là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã quyết liệt, tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này.
Họp theo dõi tiến độ công tác bồi thường đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Họp theo dõi tiến độ công tác bồi thường đường bộ cao tốc Bắc - Nam

08:00 27/11/2023

Chiều ngày 25/11/2023, đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì cuộc họp theo dõi tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã.
Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với hộ dân Phổ Ninh về việc thu hồi đất và đền bù để xây dựng khu tái định cư Đồng Mốc thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với hộ dân Phổ Ninh về việc thu hồi đất và đền bù để xây dựng khu tái định cư Đồng Mốc thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

15:48 06/06/2023

Sáng ngày 06/6/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có buổi đối thoại với hộ ông Võ Thanh Bình ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh để giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.
UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

10:37 12/05/2023

Chiều ngày 11/5/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

UBND thị xã Đức Phổ họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

13:42 22/03/2023

Chiều ngày 21/3/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: cần sự đồng thuận trong Nhân dân

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: cần sự đồng thuận trong Nhân dân

08:32 14/03/2023

Xác định dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (dự án) là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã quyết liệt, tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này. Tuy nhiên, để dự án đảm bảo tiến độ theo quy định thì điều quan trọng, cốt yếu là sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với các hộ dân phường Phổ Ninh bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với các hộ dân phường Phổ Ninh bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc - Nam

14:08 11/01/2023

Sáng ngày 10/01/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với các hộ dân phường Phổ Ninh có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
UBND thị xã Đức Phổ tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

UBND thị xã Đức Phổ tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn thị xã

08:13 19/11/2022

Sáng ngày 18/11/2022, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.
Phường Nguyễn Nghiêm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phường Nguyễn Nghiêm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

15:48 16/05/2022

Chiều ngày 12/5/2022, UBND Phường Nguyễn Nghiêm phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tổ chức cuộc họp để triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.