Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 46/KL-UBND Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đất đai tại UBND xã Phổ Châu 16-04-2024
2 01/KL-TTTX Về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã 15-04-2024
3 02/KL-TTTX Về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 15-04-2024
4 03/KL-TTTX Về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ 15-04-2024