Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 01/PLYKCT Phân loại ý kiến cử tri theo từng xã 04-05-2023
2 02/Ctr-HĐND Dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 04-05-2023
3 55/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 (Phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023) 28-04-2023
4 47/TB-HĐND Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp giữa năm 2023 26-04-2023
5 131/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 04 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2023 (Tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri) 26-04-2023
6 34/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp giữa năm 2023 11-04-2023
7 450/BC-UBND Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 29-11-2022