Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 ......../QĐ-UBND(dựthảo) Tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ) 27-05-2022
2 ......../NQ-HĐND(dựthảo) Về Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 27-05-2022
3 77/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước khu đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thị xã 26-05-2022
4 76/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 26-05-2022
5 75/BC-HĐND Thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Đường vào Cụm công nghiệp Đồng Làng (đoạn từ đường Trương Định nối vào Cụm công nghiệp) kèm theo Tờ trình số: 44/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thị xã 26-05-2022
6 79/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến 2025 26-05-2022
7 78/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư Đồng Phởi Trong kèm theo Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thị xã 26-05-2022
8 135/GM-UBND Tham dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 26-05-2022
9 51/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã thông qua Chương trình phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025 25-05-2022
10 50/TTr-UBND Đề nghị Ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã về việc thông qua Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 25-05-2022
11 46/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-05-2022
12 42/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư Đồng Phởi Trong 16-05-2022
13 43/TTr-UBND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 16-05-2022
14 44/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường vào Cụm công nghiệp Đồng Làng (Đoạn từ đường Trương Định nối vào Cụm công nghiệp) 16-05-2022
15 32/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025 12-04-2022
16 1122/UBND V/v tiếp thu và giải trình Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025 30-05-2021