Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 525-BC/TU BC - công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 29-05-2023
2 1505-QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thị ủy 24-05-2023
3 482-TB/TU TB - về tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2023 16-05-2023
4 481-TB/TU TB - về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 5/2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy 15-05-2023
5 1501-QĐ/TU QĐ - ban hành Quy định về tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy 12-05-2023
6 119-KH/TU KH - thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11-05-2023
7 118-KH/TU KH - thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” 11-05-2023
8 117-KH/TU KH - tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 11-05-2023
9 1219-CV/TU CV - Triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 10-05-2023
10 1218-CV/TU CV - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 09-05-2023
11 1205-CV/TU CV - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 30-04-2023
12 116-KH/TU KH - tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở 27-04-2023
13 16-CT/TU CT - về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số thị xã Đức Phổ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 26-04-2023
14 15-CT/TU CT - về đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 25-04-2023
15 509-BC/TU BC - công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 25-04-2023
16 14-CT/TU CT - về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ 25-04-2023
17 Chínhthức Thông tin dùng trong sinh hoạt chi bộ (Quý I 2023) 17-04-2023
18 112-KH/TU KH - quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" 17-04-2023
19 28-CTr/TU CTr CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY quý II năm 2023 17-04-2023
20 470-TB/TU TB - về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy 17-04-2023
21 1177-CV/TU CV - Về tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023 17-04-2023
22 465-TB/TU TB - Tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên cựu chiến binh về chủ đề: Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" trên địa bàn thị xã 11-04-2023
23 279-GM/TU GM - Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề 2023 của tỉnh và thông tin thời sự Quý I/2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến 11-04-2023
24 Chínhthức Tài liệu Hội nghị Thị ủy lần thứ 12 06-04-2023
25 1160-CV/TU CV - Về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng 06-04-2023
26 274-GM/TU GM - Hội nghị Thị ủy lần thứ 12 khóa XXI 06-04-2023
27 1455-QĐ/TU QUY ĐỊNH cụ thể hóa Quy định số 887-QĐ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 31-03-2023
28 111-KH/TU KH - triển khai thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn 31-03-2023
29 236-BS/TU SL - HD - v/v kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2023
30 13-CT/TU CT - về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã năm 2023 và các năm tiếp theo 30-03-2023