Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 170/KH-HĐND Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 25-09-2023
2 235/GM-HĐND Phiên họp thường kỳ tháng 9 20-09-2023
3 164/BC-UBND Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND thị xã Đức Phổ 15-09-2023
4 165/BC-HĐND Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thị xã 15-09-2023
5 166/BC-HĐND Kết quả giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Phòng Kinh tế thị xã 15-09-2023
6 163/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 13-09-2023
7 162/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp cuối năm 2023 11-09-2023
8 161/HĐND V/v phối hợp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND thị xã 08-09-2023
9 159/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND thị xã, giám sát công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến tháng 7 na2m 2023 06-09-2023
10 160/TB-HĐND Đề cương giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND thị xã, giám sát công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2023 06-09-2023
11 161/HĐND V/v phối hợp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND thị xã 06-09-2023
12 158/TB-HĐND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 05-09-2023
13 156/TB-HĐND Đề cương giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã 30-08-2023
14 155/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã 30-08-2023
15 157/TB-HĐND Kết luận Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND thị xã với Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, phường giữa năm 2023 30-08-2023
16 154/TB-HĐND Về việc phân công lãnh đạo trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 29-08-2023
17 152/TTr-HĐND Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 28-08-2023
18 152/HĐND Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 28-08-2023
19 25/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 25-08-2023
20 26/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 25-08-2023
21 150/BC-HĐND Tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thị xã Đức Phổ 24-08-2023
22 151/BC-HĐND Tình hình hoạt động tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND thị xã Đức Phổ 24-08-2023
23 24/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 24-08-2023
24 149/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 23-08-2023
25 147/TTr-HĐND Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 21-08-2023
26 148/TTr-HĐND Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 21-08-2023
27 219/GM-HĐND Tham dự Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường 21-08-2023
28 146/BC-HĐND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 18-08-2023
29 145/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 18-08-2023
30 144/HĐND V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 18-08-2023