Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 20/HĐND V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 28-02-2024
2 04/GM-HĐND Tổ chức khảo sát nội dung cử tri kiến nghị về ô nhiễm nguồn nước 26-02-2024
3 15/TB-HĐND Danh sách lãnh đạo HĐND thị xã Đức Phổ trực Tết Nguyên đán Giáp Thình năm 2024 05-02-2024
4 17/HĐND V/v đề xuất chương trình giám sát, khảo sát năm 2025 của HĐND thị xã Đức Phổ 05-02-2024
5 04/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phổ Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
6 12/TTr-HĐND Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
7 13/TTr-HĐND Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
8 11/TTr-HĐND Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tich Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
9 05/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tich Hội đồng nhân dân và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
10 06/NQ-HĐND Về kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
11 07/NQ-HĐND Về kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 26-01-2024
12 08/NQ-HĐND Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các đơn vị, địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 26-01-2024
13 10/TTr-HĐND Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 25-01-2024
14 10/TTr-HĐND Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 25-01-2024
15 07/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các đơn vị, địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kèm theo Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17/01/2024 của UBND thị xã 23-01-2024
16 03/GM-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 23-01-2024
17 09/TTr-HĐND Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ khóa I,nhiệm kỳ 2021-2026 23-01-2024
18 08/TTr-HĐND Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-01-2024
19 09/TTr-HĐND Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 23-01-2024
20 08/TTr-HĐND Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 23-01-2024
21 03/GM-HĐND Tham gia kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 23-01-2024
22 07/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kèm theo Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17/01/2024 của UBND thị xã 23-01-2024
23 06/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ I, nhiệm kỳ 2021-2026 19-01-2024
24 04/KH-HĐND Công tác của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ năm 2024 18-01-2024
25 03/KH-HĐND Công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ năm 2024 15-01-2024
26 02/HĐND Công tác của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ năm 2024 09-01-2024
27 01/TB-HĐND Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND thị xã năm 2024 09-01-2024
28 01/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phổ Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 05-01-2024
29 02/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phổ Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 05-01-2024
30 03/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sng Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phổ Cường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 05-01-2024