Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 70/BC-HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 25-05-2023
2 69/BC-HĐND Về phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022 25-05-2023
3 67/QĐ-HĐND Thành lập đoàn công tác của HĐND thị xã Đức Phổ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại các tỉnh phía Bắc trong năm 2023 24-05-2023
4 66/HĐND V/v đăng ký tham quan mô hình đóng mới các loại vận tải đường thủy 24-05-2023
5 03/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phổ Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 24-05-2023
6 62/TB-HĐND Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 105/GM-HĐND ngày 22/5/2023 của Thường trực HĐND thị xã 23-05-2023
7 104/GM-HĐ Họp Thường trực HĐND thị xã thường kỳ tháng 5 22-05-2023
8 105/GM-HĐND Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND thị xã thường lệ giữa năm 2023 22-05-2023
9 61/HĐND V/v giao nhiệm vụ kiểm tra nội dung báo cáo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của thị xã từ năm 2020 đến nay của Cơ quan Tổ chức - nội vụ 18-05-2023
10 60/KH-HĐND Tổ chức Đoàn công tác HĐND thị xã Đức Phổ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu dân cử năm 2023 15-05-2023
11 59/HĐND V/v báo cáo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của thị xã từ năm 2020 đến nay 09-05-2023
12 57/BC-HĐND Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 05-05-2023
13 01/PLYKCT Phân loại ý kiến cử tri theo từng xã 04-05-2023
14 02/Ctr-HĐND Dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 04-05-2023
15 55/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 (Phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023) 28-04-2023
16 56/HĐND V/v đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh 28-04-2023
17 54/HĐND V/v góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thị uỷ 28-04-2023
18 53/HĐND V/v đề nghị hoàn thiện báo cáo giám sát các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư theo đề nghị của Đoàn giám sát TT HĐND thị xã tại buổi làm việc ngày 10/4/2023 28-04-2023
19 54/BC-HĐND Tình hình hoạt động tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND thị xã Đức Phổ 28-04-2023
20 55/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 (Phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023) 28-04-2023
21 51/BC-HĐND Việc đề nghị điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 (theo đề nghị của UBND thị xã tại Công văn số 1248/UBND ngày 26/4/2023) 27-04-2023
22 52/TB-HĐND Về việc thống nhất điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023 của Văn phòng thị xã và bổ sung dự toán cho Văn phòng Thị uỷ, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 27-04-2023
23 49/BC-HĐND Kết quả thi hành Điều lệ Đảng 26-04-2023
24 47/TB-HĐND Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp giữa năm 2023 26-04-2023
25 47/TB-HĐND Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp giữa năm 2023 26-04-2023
26 50/TB-HĐND Danh sách lãnh đạo HĐND thị xã Đức Phổ trực dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và lễ 30/4 -01/5 năm 2023 26-04-2023
27 88/GM-HĐND Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các Ban HĐND thị xã và Thường trực, các Ban của HĐND các xã, phường 25-04-2023
28 46/BC-HĐND Sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 21-04-2023
29 45/TB-HĐND Về việc triệp tập học viên tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các Ban HĐND thị xã và Thường trực, các Ban của HĐND các xã, phường 20-04-2023
30 44/TB-HĐND Lịch giám sát của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với UBND các xã Phổ Châu và UBND xã Phổ Phong 20-04-2023