Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 448/QĐ-UBND V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thị xã, UBND thị xã Đức Phổ kỳ 2019-2023 02-02-2024