Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 49/GM-UBND Tổ chức cuộc họp để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh 05-03-2024
2 566/UBND V/v đăng ký và chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) 05-03-2024
3 567/UBND Về việc xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 05-03-2024
4 45/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thị xã Đức Phổ giai đoạn 2024 - 2030 05-03-2024
5 46/KH-UBND Tuyên truyền và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thị xã năm 2024 05-03-2024
6 573/UBND V/v tham mưu đề nghị của Công an thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 382/TTr-CATX(CT-HC) ngày 26/02/2024 05-03-2024
7 571/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các dự án ngoài ngân sách 05-03-2024
8 47/KH-UBND Cắm mốc giới theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng) 05-03-2024
9 50/GM-UBND Họp phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tổ chức giải bán Marathon tỉnh Quảng Ngãi mở rộng (Sa Huynh Half Marathon) năm 2024 05-03-2024
10 719/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm cho TDP Thạch By 2, phường Phổ Thạnh 05-03-2024
11 555/UBND V/v hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2024 04-03-2024
12 557/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 04-03-2024
13 558/UBND V/v rà soát, thống kê, xác định cụ thể các giấy tờ, tài liệu phải thực hiện số hóa đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 04-03-2024
14 559/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 05/QC-HĐND-UBND-MTTQ ngày 10/12/2021 giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã 04-03-2024
15 560/UBND V/v báo cáo "Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững" 04-03-2024
16 43/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật" năm 2024 04-03-2024
17 48/GM-UBND Tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo năm 2024 trên địa bàn thị xã 04-03-2024
18 709/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Ái Ngân 04-03-2024
19 678/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Thị Phương Ly 04-03-2024
20 677/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Đinh Trang Đài 04-03-2024
21 676/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Nguyễn Thị Ngọc Minh 04-03-2024
22 675/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Lê Thùy Trang 04-03-2024
23 674/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Lê Thị Kim Mai 04-03-2024
24 673/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Huỳnh Hữu Bút 04-03-2024
25 672/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Lâm Nhật 04-03-2024
26 670/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Bùi Thị Cẩm Vân 04-03-2024
27 671/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Lê Thị Kim Linh 04-03-2024
28 669/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Huỳnh Thị Diễm Châu 04-03-2024
29 668/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Đỗ Thị Thùy Trâm 04-03-2024
30 667/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Thị Hồng Lý 04-03-2024