Truy cập nội dung luôn

1. Kế hoạch số tổ chức Cuộc thi video clip Tổ công nghệ số cộng đồng lần thứ I, năm 2023 (file đính kèm)

2. Thể lệ Cuộc thị video clip Tổ công nghệ số cộng đồng lần thứ I, năm 2023 (file đính kèm)

3. Công văn chỉ đạo triển khai nội dung Cuộc thi video clip Tổ công nghệ số cộng đồng lần thứ I, năm 2023 (file đính kèm)

4. Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi video clip Tổ công nghệ số cộng đồng lần thứ I, năm 2023 (file đính kèm)