Truy cập nội dung luôn

* NĂM 2023

1. Quyết định: về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã năm 2023 (file đính kèm)

2. Thông báo: tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã năm 2023 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (Thông báo 725/TB-UBND, Mấu số 01, Mẫu số 02, Phiếu đăng ký dự tuyển)

3. Thông báo: Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã năm 2023 (Thông báo 1005/TB-UBND, Phiếu đăng ký, Mẫu số 01, Mẫu số 02)

4. Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (Thông báo 1021/TB-UBND, Tài liệu hướng dẫn ôn tập Mầm nonTài liệu hướng dẫn ôn tập Tiểu họcTài liệu hướng dẫn ôn tập THCS-THPT)

-----------------------------------------

NĂM 2022

 

1. Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2022 (file 01, file 02, file 03)

2. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (file đính kèm)

3. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

4. Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP (file đính kèm, biểu mẫu 1, biểu mẫu 2, biểu mẫu 3)

5. Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

6. Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên ngành giáo dục năm 2022 cấp mầm non, tiểu học (file đính kèm)

7. Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên ngành giáo dục năm 2022 cấp THCS, THPT (file đính kèm)

8. Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

9. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

10. Thông báo về việc triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

11. Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

12. Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

13. Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

14. Mẫu đơn phúc khảo Điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

15. Thông báo: Kết quả điểm thi vòng 2 của thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên bậc trung học phổ thông (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã) năm 2022 (file đính kèm)

16. Thông báo: Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

17. Thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

18. Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

19. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

20. Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển  kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

21. Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng giáo viên (file đính kèm)

22. Quyết định về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* NĂM 2021

 

        1. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (TB-130-2021)

        2. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (QD-1507-2021)

        3. Mấu phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Mẫu đính kèm)

        4. Tài liệu ôn thi giáo viên

               - Mầm non

               - Tiều học

               - THCS-THPT

               - 152 /TB-UBND - Thông báo Tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021.

               - TL-Mam-non.pdf

               - TL-Tieu-hoc.pdf

               - TL-THCS-THPT.pdf

        5. Điều chỉnh một số nội dung về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Thông báo đính kèm)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thông báo về việc triệu tập và tổ chức thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

2. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

3. Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

4. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

5. Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

6. Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

7. Mẫu đơn phúc khảo điểm thi  vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

8. Thông báo danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

9. Kết quả điểm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập  trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

10. Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

11. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

12. Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021 (File đính kèm 01, File đính kèm 02)

13. Về việc nhận quyết định tuyển dụng giáo viên (File đính kèm)

14. Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định của kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

15. Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với 01 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

Tuyển dụng giáo viên
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Tuyển dụng viên chức khác
Năm 2023