Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Sổ tay chất lượng Huyện Đức Phổ 07/01/2020 Tải về
2 Sổ thống kê kết quả thực hiện Thủ tục Hành chính 07/01/2020 Tải về
3 Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc 07/01/2020 Tải về
4 Phiếu luân chuyển hồ sơ/ văn bản 07/01/2020 Tải về
5 Bảng câu hỏi đo lường sự thõa mãn của Khách hàng 07/01/2020 Tải về
6 Kế hoạch triển khai 07/01/2020 Tải về
7 Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng 07/01/2020 Tải về
8 Mục tiêu chất lượng của các Phòng 07/01/2020 Tải về
9 Mục tiêu chất lượng của UBND huyện Đức Phổ 07/01/2020 Tải về
10 Chính sách chất lượng của UBND huyện Đức Phổ 07/01/2020 Tải về