Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 23/5/2022 đến ngày 05/6/2022 23/05/2022 Tải về
2 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 16/05/2022 đến ngày 29/05/2022 16/05/2022 Tải về
3 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 02/05/2022 đến ngày 15/05/2022 04/05/2022 Tải về
4 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 25/4/2022 đến ngày 08/5/2022 25/04/2022 Tải về
5 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 28/3/2022 đến ngày 10/4/2022 28/03/2022 Tải về
6 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 28/02/2022 đến ngày 13/03/2022 28/02/2022 Tải về
7 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 21/02/2022 đến ngày 06/03/2022 21/02/2022 Tải về
8 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 07/02/2022 đến ngày 20/02/2022 08/02/2022 Tải về
9 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 13/02/2022 (dự kiến) 11/01/2022 Tải về
10 Lịch công tác của Thường trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 16/01/2022 05/01/2022 Tải về