Truy cập nội dung luôn

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ

TT

TÊN CƠ QUAN

NGƯỜI PHÁT NGÔN

CHỨC VỤ

Điện thoại

E-MAIL

Di động

 

1

UBND thị xã Đức Phổ

Bùi Văn Lý

Chủ tịch

0976101022

bvly-ducpho@quangngai.gov.vn

2

UBND xã Phổ Châu

Lê Văn Thái

Chủ tịch

0905581095

lvthai-ducpho@quangngai.gov.vn

3

UBND phường Phổ Thạnh

Nguyễn Viết Thanh

Chủ tịch

0988104566

nvthanh-ducpho@quangngai.gov.vn

4

UBND xã Phổ Khánh

Trần Duy Khánh

Chủ tịch

0987587518

tdkhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

5

UBND xã Phổ Cường

Mai Đức Hạnh

Chủ tịch

0859159269

mdhanh-ducpho@quangngai.gov.vn

 

6

 

UBND phường Phổ Hòa

Phạm Ngọc Thạch

Chủ tịch

0961548687

pnthach-ducpho@quangngai.gov.vn

7

UBND phường Phổ Vinh

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

0987679764

nvhung-ducpho@quangngai.gov.vn

8

UBND phường Phổ Ninh

Võ Tấn Điệp

Chủ tịch

0913348799

vtdiep-ducpho@quangngai.gov.vn

9

UBND phường Phổ Minh

Lê Duy Bảo

Chủ tịch

0911273223

ldbao-ducpho@quangngai.gov.vn

10

UBND Phường Nguyễn Nghiêm

Đỗ Ngọc Thìn

Chủ tịch

0943747109

dnthin-ducpho@quangngai.gov.vn

11

UBND xã Phổ Nhơn

Nguyễn Bảo Toàn

Chủ tịch

0829479579

nbtoan-ducpho@quangngai.gov.vn

12

UBND xã Phổ Phong

Phan Tiến Định

Chủ tịch

0913829009

ptdinh-ducpho@quangngai.gov.vn

13

UBND xã Phổ Thuận

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

0919359378

nvminh-ducpho@quangngai.gov.vn

14

UBND phường Phổ Văn

Nguyễn Chí Linh

Chủ tịch

0935031267

nclinh-ducpho@quangngai.gov.vn

15

UBND xã Phổ An

Nguyễn Minh Hà

Chủ tịch

0988881115

nmha-ducpho@quangngai.gov.vn

16

UBND phường Phổ Quang

Huỳnh Xuân Bình

Q. Chủ tịch

0985977066

hxbinh-ducpho@quangngai.gov.vn


(Click vào đây để xem toàn văn Thông báo số 275/TB-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)