Truy cập nội dung luôn

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ

TT

TÊN CƠ QUAN

NGƯỜI PHÁT NGÔN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

Cố định

Di động

1

UBND thị xã Đức Phổ

Vũ Minh Tâm

Chủ tịch

0255.3859.214

0983.972.816

vmtam-ducpho@quangngai.gov.vn

2

UBND Phường Nguyễn Nghiêm

Nguyễn Viết Mân

Chủ tịch

0255.3859.254

0977.718.539

nvman-ducpho@quangngai.gov.vn

3

UBND xã Phổ Châu

Huỳnh Văn Quang

Chủ tịch

0255.3860.009

0914.174.809

hvquang-ducpho@quangngai.gov.vn

4

UBND phường Phổ Thạnh

Nguyễn Văn Lượng

Chủ tịch

 

0975.149.916

nvluong-ducpho@quangngai.gov.vn

5

UBND xã Phổ Khánh

Phạm Kim Oanh

Chủ tịch

 

0983.271.325

pkoanh-ducpho@quangngai.gov.vn

 

6

 

UBND xã Phổ Cường

Võ Cương

Chủ tịch

 

0919.920.116

vcuong-ducpho@quangngai.gov.vn

7

UBND phường Phổ Hòa

Phạm Ngọc Thạch

Chủ tịch

0255.3859.404

0944.185.629

pnthach-ducpho@quangngai.gov.vn

8

UBND phường Phổ Minh

Võ Tấn Điệp

   Chủ tịch

0255.2213.350

0913.348.799

vtdiep-ducpho@quangngai.gov.vn

9

UBND phường Phổ Vinh

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

0255.3859.181

0987.679.764

nvhung-ducpho@quangngai.gov.vn

10

UBND Phường Phổ Ninh

Trần Huỳnh Kiên

Chủ tịch

 

0913.093.914

thkien-ducpho@quangngai.gov.vn

11

UBND phường Phổ Văn

Nguyễn Chí Linh

Chủ tịch

0255.3972.122

0935.031.267

nclinh-ducpho@quangngai.gov.vn

12

UBND xã Phổ Nhơn

Trần Thanh Tựu

Chủ tịch

 

0914.426.793

tttuu-ducpho@quangngai.gov.vn

13

UBND xã Phổ Phong

Phan Tiến Định

Chủ tịch

0255.853.7978

0913.829.009

ptdinh-ducpho@quangngai.gov.vn

14

UBND xã Phổ Thuận

Nguyễn Quang Thống

Chủ tịch

0255.3972.166

0983.345.917

nqthong-ducpho@quangngai.gov.vn

15

UBND xã Phổ An

Nguyễn Minh Hà

Chủ tịch

0255.3972.154

0988.881.115

nmha-ducpho@quangngai.gov.vn

16

UBND phường Phổ Quang

Võ Văn Xinh

Chủ tịch

0255.3972.251

0914.189.401

vvxinh-ducpho@quangngai.gov.vn

(Click vào đây để xem toàn văn Thông báo số 366/TB-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thị xã Đức Phổ)