Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 8409/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Đức Phổ 29-12-2023
2 7823/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của thị xã Đức Phổ 30-12-2022
3 14349/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thị xã Đức Phổ 31-12-2021
4 11784/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Đức Phổ 17-08-2021
5 4658/QĐ-UBND V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND thị xã Đức Phổ 31-12-2020
6 2399/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của thị xã Đức Phổ 11-08-2020
7 48/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Đưc Phổ 16-01-2020
8 162/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 huyện Đức Phổ 19-01-2018