Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1053/UBND V/v đề nghị đối tượng hưởng mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 17-04-2024
2 1054/UBND V/v đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 17-04-2024
3 1055/UBND V/v đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 17-04-2024
4 1303/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Phạm Văn Tài 16-04-2024
5 1302/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Lê Thị Hoa 16-04-2024
6 1301/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Nguyễn Thị Mỹ 16-04-2024
7 1299/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Nguyễn Văn Thanh 16-04-2024
8 1300/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Huỳnh Anh 16-04-2024
9 1298/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Nguyễn văn Luận 16-04-2024
10 1296/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Lê Thị Mỹ Lệ 16-04-2024
11 1297/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): Trần Huông 16-04-2024
12 1295/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội cho ông (bà): 16-04-2024
13 1234/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Phan Thị Bải 09-04-2024
14 1232/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Huỳnh Thị Ngàn 09-04-2024
15 1233/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Trần Thị Bường 09-04-2024
16 1231/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Huỳnh Thị Tài 09-04-2024
17 1230/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Lê Nhứt 09-04-2024
18 1228/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Phạm Thị Bông 09-04-2024
19 1229/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Nguyễn Thị Phải 09-04-2024
20 1227/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Phạm Thơ 09-04-2024
21 1226/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Nguyễn Thị Thu Hồng 09-04-2024
22 1225/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Trần Thị Ta 09-04-2024
23 1165/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Trần Nghĩa 05-04-2024
24 1164/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Phan Thị Phúc 05-04-2024
25 1162/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Phạm Hải 05-04-2024
26 1161/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Trần Thị Bảy 05-04-2024
27 1158/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Trương Tấn Nhật 05-04-2024
28 1159/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Lê Tiếp 05-04-2024
29 1157/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho ông (bà): Lê Quốc Tình 05-04-2024
30 1124/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng cho ông (bà): Lê Thanh Nam 04-04-2024