Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1240/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 10-04-2024
2 1237/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 10-04-2024
3 1238/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 10-04-2024
4 1236/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 7675/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ 10-04-2024
5 1235/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 7687/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ 10-04-2024
6 1239/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 10-04-2024
7 1155/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Phong (điều chỉnh, bổ sung đợt 7 - lần 2)) 05-04-2024
8 1133/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 8308/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ 05-04-2024
9 1097/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Phan Thanh Hải, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
10 1094/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Bùi Thị Thu Ba, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
11 1095/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Phan Văn Tới, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
12 1092/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Nguyễn Tăng Phúc, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
13 1093/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Huỳnh Thanh Lam, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
14 1091/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Hoàng Tiến Lâm, thường trú tại phường Phổ Minh để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
15 1090/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Huỳnh Thanh Chín, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
16 1088/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Đặng Thanh Xuân, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
17 1089/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Nguyễn Minh Quang, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
18 1087/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Trần Xuân Ân, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
19 1085/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Tô Văn Lượm, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
20 1086/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Huỳnh Quang Hưng, thường trú tại phường Phổ Minh để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
21 1084/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Huỳnh Tuấn, thường trú tại phường Phổ Minh để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
22 1083/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Huỳnh Châu Tuấn, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
23 1082/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Hồ Thị Thanh, thường trú tại xã Phổ Nhơn để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
24 1081/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Nguyễn Phận, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
25 1080/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Phạm Tăng Đạt, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
26 1078/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Dương Văn Thành, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
27 1079/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Hoàn Thị Thanh Xuân, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
28 1076/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Trương Thị Xuân Xanh, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
29 1077/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Lê Tiến Thanh, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024
30 1075/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Nguyễn Hữu, thường trú tại phường Phổ Minh để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 01-04-2024