Truy cập nội dung luôn

I. HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ

Số điện thoại: 0255.3859570

Email: hoinongdanducpho@gmail.com

Phó Chủ tịch: Võ Thị Hậu

Sinh ngày: 10/3/1974

Quê quán: Phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ.

Nơi ở hiện nay: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp.

II. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ

Điện thoại: 0255.3859571

Email: thidoanducpho@gmail.com

Bí thư: Cao Văn Dương

Sinh ngày: 10/12/1987

Quê quán: Phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Nơi ở hiện nay: Phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: Quản lý Kinh tế.

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

III. HỘI LHPN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Điện thoại: 0255.3859.242

Email: hoipnducpho@gmail.com

1. Chủ tịch: Trà Thị Lệ

Sinh ngày: 09/5/1981

Quê quán: xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.

Nơi ở hiện nay: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ Văn

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Phó Chủ tịch: Cao Thị Ánh Nguyệt

Sinh ngày: 16/4/1976

Quê quán: Phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Nơi ở hiện nay: Phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Thạc sĩ: Chính sách công

Trình độ Lý luận chính trị: Cao Cấp

IV. HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ

Số điện thoại: 0255. 3859371

Email:hoiccbducpho@gmail.com

1. Chủ tịch: Trần Dân Tiên

Sinh ngày:19/8/1955

Quê quán: Phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.

Nơi ở hiện nay: Phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Tín

Sinh ngày: 24/4/1956

Quê quán: Xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ.

Nơi ở hiện nay: Xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thọ

Sinh ngày: 6/4/1965.

Quê Quán: Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Nơi ở hiện nay: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

V. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ

Địa chỉ: Số 05, Đỗ Quang Thắng, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Số điện thoại: 0255.3858.861.

Email: congdoandp@gmail.com

1. Chủ tịch: Phạm Việt Linh

Sinh ngày: 10/01/1978

Quê quán: Thôn Qui Thiện, xã Phổ Khánh

Nơi ở hiện nay: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

2. Phó Chủ tịch: Võ Văn Tân

Sinh ngày: 29/4/1978

Quê quán: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nơi ở hiện nay: Duy Tân, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.