Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2401 58/GM-UBND Họp trực báo quý I/2013 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 27-03-2013
2402 02/GM-VP Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013; Triển khai hướng dẫn Website huyện, phần mềm eOffice, thư điện tử tỉnh 04-03-2013
2403 36/GM-UBND Hội nghị tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 28-02-2013