Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 884-KL/TU KL - về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) 05-12-2022
182 879-KL/TU KL - Sửa đổi, bổ sung phân cấp về đánh giá, xếp loại cán bộ 01-12-2022
183 241-GM/TU GM - Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 28-11-2022
184 400-BC/TU BÁO CÁO công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022 24-11-2022
185 199-BS/TU SL - CT - về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 22-11-2022
186 198-BS/TU SL - NQ - về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 22-11-2022
187 79-KH/TU KH - tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII 22-11-2022
188 197-BS/TU SL - CTr - thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 17-11-2022
189 195-BS/TU SL - Quy định cụ thể hóa Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ 17-11-2022
190 194-BS/TU SL - NQ - về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17-11-2022
191 193-BS/TU SL - HD - v/v thực hiện chủ trương bố trí cán bộ cán bộ sau khi bị kỷ luật 17-11-2022
192 690-KL/TU KL - về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông phường Phổ Thạnh 16-11-2022
193 689-KL/TU KL - về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Bắc đường Ngô Quyền 16-11-2022
194 405-TB/TU TB - về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 11/2022 của đồng chí Bí thư Thị ủy 15-11-2022
195 78-KH/TU KH - thực hiện phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15-11-2022
196 960-CV/TU CV - Sơ kết thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị 11-11-2022
197 403-TB/TU TB - về tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 07/11/2022 10-11-2022
198 236-GM/TU GM - dự Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" giai đoạn 2022-2027 10-11-2022
199 952-CV/TU CV - Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước 09-11-2022
200 954-CV/TU CV - Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022) 09-11-2022
201 953-CV/TU CV - Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 09-11-2022
202 75-KH/TU KH kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 07-11-2022
203 1211-QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Thị ủy 03-11-2022
204 1210-QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy 03-11-2022
205 1209-QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thị ủy 03-11-2022
206 943-CV/TU CV - Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị 02-11-2022
207 941-CV/TU CV - Thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 02-11-2022
208 74-KH/TU KH thực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 02-11-2022
209 937-CV/TU Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước 01-11-2022
210 186-BS/TU SL - QĐ - khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và cho ý kiến xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Nhà nước thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 31-10-2022