Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 1586/UBND V/v đề nghị xét xử vụ án hành chính sơ thẩm vắng mặt người bị kiện (người khởi kiện của vụ án là bà Phạm Thị Thu, ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) 06-06-2024
152 213/BC-UBND Tình hình, kết quả công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn thị xã Đức Phổ 6 tháng đầu năm 2024 06-06-2024
153 214/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ trong 06 tháng đầu năm 2024 06-06-2024
154 215/BC-UBND Tình hình thanh toán vốn đầu tư công năm 2024 (đến hết tháng 05/2024) 06-06-2024
155 1911/QĐ-UBND Về việc phân bổ vốn đối ứng ngân sách thị xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 06-06-2024
156 1588/UBND V/v tham mưu văn bản triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2564/UBND-TCD ngày 21/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 06-06-2024
157 1589/UBND V/v tham mưu góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở sơ sở 06-06-2024
158 1590/UBND V/v tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06; Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 06-06-2024
159 216/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về cải thiện và nâng hạng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) 06-06-2024
160 1591/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 208/GM-STNMTngày 04/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường 06-06-2024
161 1592/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho ông Đinh Văn Chó và bà Đặng Thị Biên, bà Quách Thị Phước, cùng địa chỉ thửa đất tại phường Phổ Thạnh, bà Bạch Thị Diễu, địa chỉ thửa đất tại xã Phổ Khánh, bà Nguyễn Thị Mỹ, địa chỉ thửa đất tại xã Phổ Thuận 06-06-2024
162 217/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm traan toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 10/6/2024) 06-06-2024
163 113/KH-UBND Tổ chức và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2024 06-06-2024
164 114/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ 06-06-2024
165 1593/UBND V/v đề nghị thẩm định kinh phí chi trả cho 01 cán bộ được tinh giản biên chế đợt I năm 2024 06-06-2024
166 1914/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 06-06-2024
167 116/KH-UBND Thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2024 06-06-2024
168 218/BC-UBND Số liệu thống kê khối lượng đá, cát, đất san lấp thực tế đã sử dụng trong năm 2023 06-06-2024
169 219/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội 06-06-2024
170 115/KH-UBND Về việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh,hạnh phúc trên địa bàn thị xã Đức Phổ 06-06-2024
171 1915/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Phong (điều chỉnh, bổ sung đợt 11 - lần 1) 06-06-2024
172 1913/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định hồ sơ Công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ 06-06-2024
173 1562/UBND V/v ý kiến đối với đề nghị của Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã về việc tổ chức đi học tập kinh nghiệm 05-06-2024
174 146/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo một số nội dung vướng mắcl iên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản 05-06-2024
175 1570/UBND V/v cung cấp thông tin tài liệu lập Kế hoạch kiểm toán năm 2025 05-06-2024
176 387/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã ngày 03/6/2024 05-06-2024
177 1569/UBND V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 05-06-2024
178 210/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 05-06-2024
179 1848/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Đức Phổ năm 2024 05-06-2024
180 212/BC-UBND Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 05-06-2024