Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2718/QĐ-UBND Về việc tiêu hủy lợn chết do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Phổ An, thị xã Đức Phổ 19-07-2024
2 2040/UBND V/v đề nghị đối tượng hưởng mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 19-07-2024
3 2041/UBND V/v đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 19-07-2024
4 2042/UBND V/v đề nghị đối tượng hưởng mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 19-07-2024
5 2043/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và xây dựng phát triển thương hiệu 19-07-2024
6 2044/UBND Phê duyệt dự toán chi hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Chính trị thị xã năm 2024 (đợt 2) 19-07-2024
7 2045/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 của Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã (đợt 1) 19-07-2024
8 304/BC-UBND Kế hoạch phát triển và Dự toán NSNN năm 2025, Kế hoạch tài chính 3 năm 2025-2027, Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 19-07-2024
9 2047/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh 19-07-2024
10 2049/UBND V/v tham mưu văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2024 19-07-2024
11 2050/UBND V/v tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 19-07-2024
12 2051/UBND V/v tham mưu văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 17/7/2024 của UBND tỉnh 19-07-2024
13 2034/UBND V/v đề nghị kiểm tra, rà soát đối với đề nghị của công dân liên quan đến công tác GPMB để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 18-07-2024
14 185/GM-UBND V/v tham gia buổi làm việc của đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh với UBND thị xã 17-07-2024
15 2016/UBND V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn tổng kiểm kê (lần 2) 17-07-2024
16 2017/UBND V/v tham vấn ý kiến liên quan đến nội dung chi và nguồn kinh phí hỗ trợ cho đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 17-07-2024
17 186/GM-UBND về việc phúc tra xã, phường đạt/duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế trên địa bàn thị xã 17-07-2024
18 302/BC-UBND Tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống trên địa bàn thị xã Đức Phổ 17-07-2024
19 2704/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 17-07-2024
20 477/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức đối với bà Huỳnh Thị Lan 17-07-2024
21 2707/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Võ Minh Phượng 17-07-2024
22 187/GM-UBND Dự cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) 17-07-2024
23 2019/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy trình nội bộ 02 nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06 17-07-2024
24 2030/UBND V/v góp ý hồ sơ thiết kế dự án Trùng tu, tôn tạo sửa chữa chống xuống cấp di tích lịch sử Gò Cây Thị 17-07-2024
25 2031/UBND V/v tham gia dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025 17-07-2024
26 2719/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận xã, phường đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế thị xã Đức Phổ 17-07-2024
27 2717/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Bá Chiến 17-07-2024
28 2716/QĐ-UBND Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Trần Văn Hùng 17-07-2024
29 478/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính tên, năm sinh của người cha và năm sinh của người mẹ trong Giấy khai sinh của công dân Mai Thị Tuyết Liễu 17-07-2024
30 479/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính ngày, tháng, năm sinh trong Giấy chứng nhận kết hôn của công dân Huỳnh Thị Trà 17-07-2024