Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 51/GM-UBND Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 05-03-2024
2 720/QĐ-UBND VV Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Phổ Khánh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và Hệ thống PCCC ngoài nhà 05-03-2024
3 575/UBND V/v thống nhất chủ trương thi tuyển phương án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc dự án: Trung tâm hành chính tập trung mới thị xã Đức Phổ 05-03-2024
4 576/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ khảo sát Chương trình PP&PA tại thị xã Đức Phổ 05-03-2024
5 65/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ sau giám sát của thường trực HĐND tỉnh tại điểm 2 Mục IV (phần B) Báo cáo số 288/BC-HĐND, ngày 05/12/2023 05-03-2024
6 577/UBND V/v triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 76/TB-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về chống khai thác IUU 05-03-2024
7 578/UBND V/v tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi trên địa bàn thị xã. 05-03-2024
8 66/BC-UBND Kết quả thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5 05-03-2024
9 184/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Sang,Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 05-03-2024
10 721/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Làng Cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh 05-03-2024