Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 51/GM-UBND Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 05-03-2024
2 720/QĐ-UBND VV Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Phổ Khánh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và Hệ thống PCCC ngoài nhà 05-03-2024
3 575/UBND V/v thống nhất chủ trương thi tuyển phương án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc dự án: Trung tâm hành chính tập trung mới thị xã Đức Phổ 05-03-2024
4 576/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ khảo sát Chương trình PP&PA tại thị xã Đức Phổ 05-03-2024
5 65/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ sau giám sát của thường trực HĐND tỉnh tại điểm 2 Mục IV (phần B) Báo cáo số 288/BC-HĐND, ngày 05/12/2023 05-03-2024
6 577/UBND V/v triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 76/TB-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về chống khai thác IUU 05-03-2024
7 578/UBND V/v tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi trên địa bàn thị xã. 05-03-2024
8 66/BC-UBND Kết quả thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5 05-03-2024
9 184/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Sang,Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 05-03-2024
10 721/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Làng Cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh 05-03-2024
11 580/UBND V/v đề nghị thống nhất cho Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đi công tác ngoài tỉnh 05-03-2024
12 160/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính chữ đệm của người cha trong Giấy khai sinh của công dân Nguyễn Đức Ninh 05-03-2024
13 161/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính chữ đệm của người mẹ trong Giấy khai sinh của công dân Huỳnh Quyết Thắng 05-03-2024
14 162/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính chữ đệm và năm sinh của người cha trong Giấy khai sinh của công dân Nguyễn Đức Nam 05-03-2024
15 49/GM-UBND Tổ chức cuộc họp để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh 05-03-2024
16 566/UBND V/v đăng ký và chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) 05-03-2024
17 567/UBND Về việc xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 05-03-2024
18 45/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thị xã Đức Phổ giai đoạn 2024 - 2030 05-03-2024
19 46/KH-UBND Tuyên truyền và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thị xã năm 2024 05-03-2024
20 573/UBND V/v tham mưu đề nghị của Công an thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 382/TTr-CATX(CT-HC) ngày 26/02/2024 05-03-2024
21 571/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các dự án ngoài ngân sách 05-03-2024
22 47/KH-UBND Cắm mốc giới theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng) 05-03-2024
23 50/GM-UBND Họp phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tổ chức giải bán Marathon tỉnh Quảng Ngãi mở rộng (Sa Huynh Half Marathon) năm 2024 05-03-2024
24 722/QĐ-UBND Về việc tiêu hủy bò chết do mắc bệnh Viêm da nổi cục tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ 05-03-2024
25 579/UBND V/v xử lý lấn chiếm tài sản công đối với Khu dân cư Đồng Bàu, phường Nguyễn Nghiêm 05-03-2024
26 711/QĐ-UBND Về việc chuyển xếp lại chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Lưu 05-03-2024
27 572/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức (Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm) 05-03-2024
28 712/QĐ-UBND Về việc chuyển xếp lại chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Na Uy 05-03-2024
29 568/UBND V/v vướng mắc trong thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ 05-03-2024
30 570/UBND V/v thỏa thuận thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ 05-03-2024