Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trường hợp chỉnh lý trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
2 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thừa kế). Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
3 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trường hợp chỉnh lý trên trang 4 giấy chứng nhận QSD đất). Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
4 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trường hợp cấp mới giấy chứng nhận QSD đất cho người tặng cho). Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
5 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trường hợp chỉnh lý trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
6 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng). Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
7 Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
8 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
9 Đăng ký xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
10 Sửa đổi sai sót trong nội dung thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
11 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
12 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Hành chính
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Hành chính
14 Cấp sổ cho người có công cách mạng nhận cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Hành chính
15 Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
16 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Tài chính
17 Cấp Giấy chứng nhận bị thương. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực khác
18 Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Hành chính
19 Di chuyển hài cốt liệt sĩ. Dịch vụ công cấp 1 Khác Khác
20 Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách người có công có khó khăn về nhà ở. Dịch vụ công cấp 1 UBND thị xã Đức Phổ Tài chính

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407