Truy cập nội dung luôn

* NĂM 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

1. Kế hoạch: Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 (KH-101-2024).

2. Quyết định: Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 (QD-1914-2024).

3. Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 (TB-389-2024, Mẫu số 01, Mẫu số 02, Phiếu đăng ký dự tuyển).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*TUYỂN DỤNG CCCX CHỨC DANH CHT BCHQS XÃ PHỔ AN

1. Quyết định: Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ An (QĐ-1496-2024).

2. Thông báo: Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ An (TB-325-2024, Phiếu đăng ký dự tuyển)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NĂM 2023

1. Quyết định: về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã năm 2023 (file đính kèm)

2. Thông báo: tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã năm 2023 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (Thông báo 725/TB-UBND, Mấu số 01, Mẫu số 02, Phiếu đăng ký dự tuyển)

3. Thông báo: Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã năm 2023 (Thông báo 1005/TB-UBND, Phiếu đăng ký, Mẫu số 01, Mẫu số 02)

4. Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (Thông báo 1021/TB-UBND, Tài liệu hướng dẫn ôn tập Mầm nonTài liệu hướng dẫn ôn tập Tiểu họcTài liệu hướng dẫn ôn tập THCS-THPT).

5. Thông báo: Về việc giới hạn tài liệu ôn tập cho thí sinh cấp Tiểu học kỳ tuyển dụng giáo viên thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-1198-2023).

6. Quyết định: Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (QD-5376-2023)

7. Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-08-2023-HD).

8. hông báo: Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-09-2023-HD).

9. Thông báo: Về việc triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-10-2023-HD).

10. Quyết định: Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (QD-5245-2023).

11. Quyết định: Ban hành Nội quy xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (QD-5737-2023).

12. Sơ đồ phòng thi vòng 2, địa điểm thi: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức Phổ (Sơ đồ).

13. Thông báo: Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-24-HD-2023).

14. Mẫu đơn phúc khảo điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (Mẫu đơn).

15. Kết quả điểm thi vòng 2 của thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên bậc trung học phổ thông (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã) năm 2023 (TB-1280-2023)

16. Thông báo: Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-29-2023-HD)

17. Kết quả điểm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyền dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-33-2023-HD)

18. Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyền dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (QD-7607-2023).

19. Thông báo: Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyền dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-36-2023-HD).

20. Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng giáo viên (TB-20-2024).

21. Quyết định: Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyền dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (QD-478-2024)

22. Quyết định: Công nhận trúng tuyến kỳ thi tuyền dụng giáo viên năm 2023 đối với thí sinh dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với thí sinh trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển (QD-651-2024).

23. Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng giáo viên thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-37-2024).

24. Quyết định: Công nhận trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 đối với thí sinh dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với thí sinh trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển (QD-1129-2024).

25. Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh có kết quả thấp hơn kiền kề trong kỳ tuyển dụng giáo viên thị xã Đức Phổ năm 2023 (TB-42-2024)

 

-----------------------------------------

NĂM 2022

 

1. Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2022 (file 01, file 02, file 03)

2. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (file đính kèm)

3. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

4. Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP (file đính kèm, biểu mẫu 1, biểu mẫu 2, biểu mẫu 3)

5. Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

6. Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên ngành giáo dục năm 2022 cấp mầm non, tiểu học (file đính kèm)

7. Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên ngành giáo dục năm 2022 cấp THCS, THPT (file đính kèm)

8. Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

9. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

10. Thông báo về việc triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

11. Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

12. Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

13. Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

14. Mẫu đơn phúc khảo Điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

15. Thông báo: Kết quả điểm thi vòng 2 của thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên bậc trung học phổ thông (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã) năm 2022 (file đính kèm)

16. Thông báo: Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

17. Thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

18. Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

19. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

20. Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển  kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

21. Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng giáo viên (file đính kèm)

22. Quyết định về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* NĂM 2021

 

        1. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (TB-130-2021)

        2. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (QD-1507-2021)

        3. Mấu phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Mẫu đính kèm)

        4. Tài liệu ôn thi giáo viên

               - Mầm non

               - Tiều học

               - THCS-THPT

               - 152 /TB-UBND - Thông báo Tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021.

               - TL-Mam-non.pdf

               - TL-Tieu-hoc.pdf

               - TL-THCS-THPT.pdf

        5. Điều chỉnh một số nội dung về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Thông báo đính kèm)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thông báo về việc triệu tập và tổ chức thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

2. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

3. Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

4. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

5. Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

6. Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

7. Mẫu đơn phúc khảo điểm thi  vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

8. Thông báo danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

9. Kết quả điểm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập  trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

10. Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

11. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

12. Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021 (File đính kèm 01, File đính kèm 02)

13. Về việc nhận quyết định tuyển dụng giáo viên (File đính kèm)

14. Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định của kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

15. Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với 01 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

Tuyển dụng giáo viên
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Tuyển dụng viên chức khác
Năm 2023