Truy cập nội dung luôn

KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND THỊ XÃ KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Giấy mời tham dự kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

1. Báo cáo: Kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

2. Báo cáo: Kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

3. Báo cáo: Tình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

4. Báo cáo: Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (file đính kèm)

5. Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

6. Báo cáo: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

7. Báo cáo: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ tại kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2021 (file đính kèm)

8. Báo cáo: Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã Đức Phổ (file đính kèm)

9. Báo cáo: Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

10. Báo cáo: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

11. Báo cáo: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

12. Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

13. Báo cáo: Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

14. Báo cáo: Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

15. Báo cáo: Công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 (file đính kèm)

16. Quyết định: Triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

17. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư một số công trình sử dụng vốn đầu tư công của ngân sách cấp thị xã (file đính kèm)

18. Tờ trình: Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (file đính kèm)

19. Tờ trình: Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (file đính kèm)

20. Tờ trình: Về việc thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

21. Báo cáo thẩm tra: Báo cáo tờ tình và dự thảo nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

22. Báo cáo thẩm tra: TÌnh hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (file đính kèm)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ), HĐND THỊ XÃ KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Giấy mời tham dự kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

1. Tờ trình: Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã (file đính kèm)

2. Trờ trình: Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

3. Tờ trình: Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 (file đính kèm)

4. Tờ trình: Về việc cho ý kiến xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã (file đính kèm)

5. Tờ trình: Về việc bố trí nguồn vốn ngân sách cấp thị xã hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 (file đính kèm)

6. Tờ trình: Về việc cho ý kiến về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã (file đính kèm)

7. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cầu Đập Dàng (file đính kèm)

8. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cầu Sộp và đường dẫn (file đính kèm)

9. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cầu Suối Đục (file đính kèm)

10. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cầu Thạnh Đức (file đính kèm)

11. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị xã (file đính kèm)

12. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tưởng niệm liệt sĩ Đức Phổ (file đính kèm)

13. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đập Dàng (file đính kèm)

14. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ (file đính kèm)

15. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường Đức Phổ - Phổ Khánh (ĐH.47) (giai đoạn 3) (file đính kèm)

16. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư dọc 2 bên đường bê tông An Lợi - Phước Hạ xã Phổ Nhơn (file đính kèm)

17. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật (file đính kèm)

18. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư Hùng Nghĩa xã Phổ Phong (file đính kèm)

19. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư Nam đường Lê Thánh Tôn (file đính kèm)

20. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Kênh thoát nước chống ngập úng Đồng Lau xã Phổ Khánh (file đính kèm)

21. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Nguyễn Nghiêm; hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh (file đính kèm)

22. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng, hệ thống PCCC ngoài nhà (file đính kèm)

23. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn; hạng mục: Sân vườn (file đính kèm)

24. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phổ Thuận; hạng mục: Nhà hiệu bộ, 2 phòng (giáo dục thể chất và giáo dục nghệ thuật) (file đính kèm)

25. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phổ Văn; Hạng mục: 04 phòng, nhà hiệu bộ, nhà bếp, sân vườn (file đính kèm)

26. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiều học Nguyễn Nghiêm; hạng mục: Xây dựng 06 phòng học 02 tầng, nhà vệ sinh, hệ thống PCCC ngoài nhà (file đính kèm)

27. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Phổ Nhơn; hạng mục: 04 phòng học, 02 phòng bộ môn, sân vườn (file đính kèm)

28. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Phổ Vinh; hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng bộ môn (file đính kèm)

29. Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (file đính kèm)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KỲ HỌP THỨ BA (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021), HĐND THỊ XÃ KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Giấy mời Tham dự kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (File đính kèm)

1. Báo cáo công tác kiểm sát năm 2021 (File đính kèm)

2. Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, hành chính năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 (File đính kèm)

3. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2015-2020 đối với UBND các xã, phường: Phổ Nhơn và Phổ Ninh (File đính kèm)

4. Báo cáo kết quả giám sát tình hình khai thác sử dụng các KDC có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện tái định cư và bán đấu giá QSD đất trên địa bàn thị xã Đức Phổ đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã (File đính kèm)

5. Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trường, lớp học dôi dư do thị xã quản lý đối với UBND thị xã (File đính kèm)

6. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường mầm non Phổ An; Hạng mục: Xây dựng 02 phòng, 02 tầng (Giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật) (File đính kèm)

7. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (Flie đính kèm)

8. Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (File đính kèm)

9. Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 (File đính kèm)

10. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (File đính kèm)

11. Báo cáo Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 (File đính kèm)

12. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 (File đính kèm)

13. Tờ trình về việc trình HĐND thị xã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (File đính kèm)

14. Tờ trình về việc quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã (File đính kèm)

15. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (File đính kèm)

16. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (File đính kèm)

17. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cầu Đò Mốc và đường dẫn (File đính kèm)

18. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh các phường trên địa bàn thị xã (File đính kèm)

19. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Núi Bàu - Liệt Sơn (File đính kèm)

20. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy kè chống sạt lở suối Cầu Gạch (File đính kèm)

21. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư các nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn thị xã (File đính kèm)

22. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư hạ tầng Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh (những đoạn còn lại) (File đính kèm)

23. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài (giai đoạn 2) (File đính kèm)

24. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường Phổ Hòa - Phổ Vinh (đoạn Nguyễn Tất Thành - Phổ Vinh) (File đính kèm)

25. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (giai đoạn 2) (File đính kèm)

26. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng khu di tích Liên Trì dục nguyệt (File đính kèm)

27. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL1 và các trục đường chính trên địa bàn thị xã (File đính kèm)

28. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ Cầu Bàu đến Sông Rớ) (File đính kèm)

29. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp đập Rớ (File đính kèm)

30. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phổ Khánh (File đính kèm)

31. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ An - Phổ Phong (ĐH.47) (đoạn Phổ Phong) (File đính kèm)

32. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) (File đính kèm)

33. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ Thuận - Phổ Nhơn (đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn) (File đính kèm)

34. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phổ An; Hạng mục: Xây dựng 02 phòng 02 tầng (Giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật) (File đính kèm)

35. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phổ Minh; Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng 02 tầng (Giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật) (File đính kèm)

36. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn; Hạng mục: Xây dựng 02 phòng (01 Giáo dục thể chất, 01 giáo dục nghệ thuật), nhà bếp (File đính kèm)

37. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Phổ Khánh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và hệ thống PCCC ngoài nhà (File đính kèm)

38. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Phổ Văn; Hạng mục: 04 phòng học bộ môn, nhà đa năng (File đính kèm)

39. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh; Hang mục: Xây dựng mới 04 bộ môn (File đính kèm)

40. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh; Hạng mục: 04 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh (File đính kèm)

41. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh; Hạng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ (File đính kèm)

42. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường TH&THCS Phổ Châu; Hạng mục: 04 phòng bộ môn tiểu học (File đính kèm)

43. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây dựng mới nhà tập đa năng, dãy phòng học 08 phòng 02 tầng và nhà vệ sinh (File đính kèm)

44. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Phổ Nhơn; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng bộ môn và khu vệ sinh (File đính kèm)

45. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Phổ Ninh; Hạng mục: Xây dựng mới 06 phòng học và nhà vệ sinh (File đính kèm)

46. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Phổ Phong; Hạng mục: 04 phòng học bộ môn THCS (Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin) (File đính kèm)

47. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng khu trung tâm Thể dục thể thao thị xã; Hạng mục: San nền, thoát nước (File đính kèm)

48. Báo cáo tình hình dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 (Fie đính kèm)

49. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (File đính kèm)

50. Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường: Phổ Châu, Phổ Văn (File đính kèm)

51. Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại UBND các xã: Phổ Phong, Phổ An (File đính kèm)

52. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2026 (File đính kèm)

53. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (File đính kèm)

54. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn cấp thị xã (File đính kèm)

55. Tờ trình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách thị xã và phương án phân bổ ngân sách năm 2022 (File đính kèm)

56. Báo cáo kết quả thực hiện Chị thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn thị xã Đức Phổ (File đính kèm)

57. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận số 246/KL-HĐND ngày 07/12/2020 của Thường trực HĐND thị xã (File đính kèm)

58. Báo cáo tình hoạt động của HĐND thị xã năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (File đính kèm)

59. Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (File đính kèm)

60. Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát năm 2021 của HĐND thị xã Đức Phổ (File đính kèm)

61. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 86/BC-HĐND ngày 23/7/2021 của Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ (File đính kèm)

62. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND thị xã tại Báo cáo số 86/BC-HĐND ngày 23/7/2021 (File đính kèm)

63. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2022 (File đính kèm)

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407