Truy cập nội dung luôn
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Đức Phổ

14:02 20/06/2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đức Phổ

13:56 20/06/2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ

13:49 20/06/2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------