Truy cập nội dung luôn
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Đức Phổ

13:50 26/01/2024

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Đức Phổ
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã

08:16 10/11/2023

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã
Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Đức Phổ

Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Đức Phổ

16:32 11/10/2023

Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Đức Phổ
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Đức Phổ

14:02 20/06/2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đức Phổ

13:56 20/06/2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ

13:49 20/06/2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------