Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2015 của Thường trực và các Ban HĐND huyện 22-12-2014
2 11/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu 22-12-2014
3 10/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016 22-12-2014
4 09/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016 22-12-2014
5 08/2014/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách huyện năm 2015 22-12-2014
6 07/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2015 22-12-2014
7 06/2014/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 22-12-2014
8 01/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 08-07-2014
9 02/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 08-07-2014
10 03/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách huyện năm 2013 08-07-2014
11 04/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 08-07-2014
12 05/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016 08-07-2014
13 02/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Chợ Đức Phổ 10-07-2013
14 01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thành - Truyền hình huyện Đức Phổ 19-06-2013
15 04/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 19-12-2012
16 06/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách huyện năm 2013 19-12-2012
17 07/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đức Phổ 19-12-2012
18 05/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2013 19-12-2012
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2587

Tổng số lượt xem: 1256308